یلدای تکسویی خبرها

 یلدای امسال برای کارکنان تکسو خیلی متفاوت بود چون قبل از اینکه این شب بزرگ را با خانواده خود جشن بگیرند. با خانواده بزرگتر خود این مراسم را جشن گرفتند، همینجا در تکسو، و با همکارانی که حالا دیگر یک خانواده بزرگ و صمیمی شده اند. همراه با کلی خوشمزگی و دورهمی و هدایایی که از طرف تکسو به بچه ها تقدیم شد. 

و یک عکس دسته جمعی که تا همیشه این خاطره تو ذهنمون بمونه

 یلداتون مبارک تکسویی های باحال

5     Google +