سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

قانون نظام صنفی تبصره ماده 87

آيين‌نامه اجرايی چگونگی صدور و تمديد پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی (موضوع تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی)

ماده 1- تعاريف:

الف- فروشگاه مجازی: واحد صنفی که توسط هر شخص حقيقی و يا حقوقی برای ارائه محصول (کالا يا خدمات) به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، به‌صورت کلی يا جزئی  به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان در فضای مجازی داير شده باشد.

ب- بازاريابی شبکه‌ای: يک روش فروش محصول است که شخص حقوقی با استفاده از فضای مجازی، افرادی را به عنوان بازارياب به دور از مکان ثابت کسب، برای فروش مستقيم محصولات توليد خود و يا ديگران به مصرف‌کننده به کار می‌گيرد. به‌نحوی که هر بازارياب با معرفی بازارياب ديگر به‌عنوان زيرمجموعه خود، با ايجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزايش فروش گردد.

ج- بازارياب: هر شخصی که خارج از شرکت بازاريابی شبکه‌ای، از طريق فروش مستقيم محصولات به مصرف‌کننده يا با حمايت و آموزش بازاريان زيرمجموعه بابت گسترش و افزايش فروش شرکت، پاداش يا کميسيون (درصدی از فروش محصولات) دريافت می‌کند.

د- طرح سوددهی: طرحی است شامل نحوه بازاريابی، محاسبه و پرداخت کميسيون پاداش بازاريان، در قبال فروش محصولات شرکت بازاريابی شبکه‌ای.

هـ- مصرف کننده: هر شخصی که در ازای پرداخت وجه با هدف غيرتجاری و صرفاً برای مصرف خود، مبادرت به دريافت محصول نمايد.

و- محصولات پرمصرف: کالا و خدماتی است که در سبد مصرف قشر وسيعی از جامعه قرار داشته يا حداقل چهار بار در سال توسط مصرف کنندگان تجديد خريد می‌شود.

ز- مرجع صدور پروانه کسب: اتحاديه صنفی کشوری.

ح- نماد اعتماد الکترونيکی: نشانه‌ای است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر مقررات به وب‌سايت کسب‌وکار اينترنتی و بازاريابی شبکه‌ای اعطا می‌گردد و اعتبار آن، مطابق با مدت اعتبار پروانه کسب خواهد بود.

ط- سامانه اصناف: سامانه الکترونيکی صدور پروانه کسب اصناف به نشانی https://iranianasnaf.ir/

ماده 2- فروشگاه مجازی:

ماده 2- مرکز اصناف و بازرگانان ايران و مرکز توسعه تجارت الکترونيکی موظفند با اتصال سامانه اصناف و سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونيکی، کليه فرآيند صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی و اعطای نماد الکترونیکی را مطابق با ماده (3) اين آيين نامه به نحوی فراهم نمايند تا امکان دسترسی همزمان به مدارک متقاضی در سامانه‌های مذکور ايجاد گردد. به طوری‌که پس از صدور پروانه کسب بدون نياز به اخذ مدرک مجدد از متقاضی، نسبت به اعطای نماد اعتماد فروشگاه مجازی اقدام گردد.

ماده 3- مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی

الف- راه‌اندازی وب‌سايت فروشگاه مجازی توسط متقاضی، مطابق چک‌ليست‌های مرکز توسعه تجارت الکترونيکی.

ب- ثبت تقاضا (اطلاعات هويتی، کسب و کار و محصولات) توسط متقاضی در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونيکی (ارجاع تقاضا بلافاصله بر اساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ايران به سامانه اصناف).

ج- احراز هويت متقاضی و تکميل پرونده توسط اتحاديه مطابق ماده (4) اين آيين‌نامه و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت پانزده روز. (عدم اعلام نظر در مدت ياد شده، به‌منزله پذيرش تقاضا محسوب می‌گردد).

د- بارگذاری مدارک مندرج در ماده (4) اين آيين نامه، توسط متقاضی در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.

تبصره- اتحاديه موظف است به‌طور همزمان از دستگاه‌های استعلام شونده مندرج در ماده (4) اين آيين‌نامه، استعلام نمايد.

هـ - صدور و تسليم پروانه کسب (پس از تکميل پرونده و تطبيق مدارک بارگذاری شده با اصل آن) به متقاضی، حداکثر ظرف پانزده روز.

و- اعطای نماد اعتماد الکترونيکی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکی، حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب.

ماده 4- شرايط و مدارک صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی:

الف-عمومی:

1- سند مالکيت يا اجاره نامه دفتر کار يا اقامتگاه قانونی متقاضی. 

2- گواهی صلاحيت فردی از نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران.

3- گواهی اداره امور مالياتی ذيربط، مبني بر پرداخت بدهی ماليات قطعی شده (موضوع ماده "186" قانون ماليات‌های مستقيم).

4- گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار (موضوع بند (ن) ماده "30" قانون نظام صنفی).

5- تأیید وب‌سايت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (موضوع ماده "3" اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی).

6- تصوير شناسنامه و کارت ملی، براي اتباع ايرانی يا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.

7- تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکی يا گواهی اشتغال به تحصيل برای آقايان کمتر از پنجاه سال سن.

ب- اختصاصی:

1-کارت معاينه پزشکی و گواهی صلاحيت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمانی (برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی).

2-پروانه تخصصی و فنی يا ديپلم فنی يا مدارک تحصيلی دانشگاهی مرتبط، يا معرفی يک نفر واجد شرايط مذکور (براي صنوف مشمول تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی).

3-مصوبه هيات مديره برای صدور پروانه کسب، به‌نام مديرعامل يا يکی از اعضای هيات مديره مطابق اساسنامه و آخرين آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت (برای اشخاص حقوقی).

4-رضايت نامه محضری ساير شرکا برای صدور پروانه کسب، به‌نام يکی از شرکا (برای مشارکت مدنی).

تبصره- دارندگان پروانه کسب معتبر که متقاضی پروانه کسب مجازی برای فروش اينترنتی محصولات واحد صنفی خود نيز هستند، پروانه کسب آن‌ها جايگزين موارد مندرج در رديف‌های (1)، (2)، (6) و (7) بند (الف) و رديف‌های (1) و (2) بند (ب) اين ماده می‌گردد.

ماده 5- درصورتی‌که اتحاديه نسبت به ابطال پروانه کسب فروشگاه مجازی مطابق قانون و مقررات نظام صنفی اقدام کند، مرکز توسعه تجارت الکترونيکی می‌بايست نسبت به لغو نماد الکترونيکی اقدام نمايد.

همچنين برابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونيکی مبنی بر اسقاط وب‌سايت، فروشگاه مجازی، اتحاديه نسبت به ابطال پروانه کسب مطابق مقررات اقدام خواهد نمود.

بخش دوم: شرکت بازاريابی شبکه‌ای:

ماده 6- مراحل صدور پروانه کسب شرکت بازاريابی شبکه‌ای:

الف- ثبت تقاضا (اطلاعات هويتی به همراه فهرست محصولات و طرح سوددهی) توسط متقاضی در سامانه اصناف.

ب- بررسی تقاضا توسط اتحاديه و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت پانزده روز (عدم اعلام نظر در مدت يادشده، به‌منزله پذيرش تقاضا محسوب می‌گردد).

ج- بارگذاری مدارک مندرج در ماده (7) اين آیین‌نامه در سامانه اصناف، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.

تبصره- اتحاديه موظف است به‌طور هم‌زمان از دستگاه‌های استعلام شونده مندرج در ماده (7) اين آیین‌نامه استعلام نمايد.

د- تأیید طرح سوددهی و نرم‌افزار مربوط توسط دبيرخانه کميته موضوع ماده (15) اين آیین‌نامه.

ه-ثبت شرکت به‌صورت سهامی خاص، با موضوع بازاريابی شبکه‌ای توسط متقاضی با معرفی‌نامه دبيرخانه کميته موضوع ماده (15) اين آیین‌نامه پس از تأیید طرح سوددهی.

و- راه‌اندازی وب‌سایت شرکت مطابق ماده (26) اين آیین‌نامه.

ز- صدور و تسليم پروانه کسب (پس از تکميل پرونده و تطبيق مدارک بارگذاری‌شده با اصل آن) به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز.

ح- اعطای نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز اصناف و بازرگانان ايران، حداکثر ظرف سه روز پس از صدور پروانه کسب.

ماده 7- شرايط و مدارک صدور پروانه کسب بازاريابی شبکه‌ای:

1- سند مالکيت يا اجاره نامه دفتر مرکزی شرکت.

2- تأیید دبيرخانه کميته موضوع ماده (15) اين آيين‌نامه در خصوص طرح سوددهی و نرم‌افزار مربوط.

3- مصوبه هیئت‌مدیره برای صدور پروانه کسب، به نام مديرعامل يا یکی از اعضای هیئت‌مدیره مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرين تغييرات.

4-گواهی صلاحيت فردی اعضای هیئت‌مدیره و مديرعامل از نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران.

5- دارا بودن شرايط و مدارک بندهای (3) ، (4)، (6) و (7) رديف (الف) ماده (4) اين آيين‌نامه.

6- داشتن مجوز توليد و يا قرارداد نمايندگی فروش توليدکننده (قرارداد با توليدکننده خارجي و يا نماينده وی بايد ممهور به مهر اتاق بازرگانی و نمايندگی جمهوری اسلامی ايران در کشور مبدأ باشد).

تبصره- پروانه کسب شرکت بازاريابی شبکه‌ای با ارائه مدارک فوق، به ‌نام مديرعامل يا يکی از اعضای هیئت‌مدیره با ذکر آدرس دفتر مرکزی صادر می‌شود. برای تأسیس و ثبت شعب در اداره ثبت شرکت‌ها، اخذ گواهی صلاحيت فردی برای مسئول شعبه (فردی غير بازارياب) از نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران و اعلام به دبيرخانه کميته موضوع ماده (15) اين آیین‌نامه برای صدور معرفی‌نامه مربوط الزامی است.

ماده 8- طرح سوددهی بازاريابی شبکه‌ای بايد شامل موارد زير باشد:

الف- ميزان پرداخت کميسيون و پاداش تعداد سطوح.

ب- تعيين ميزان خريد ماهيانه بازارياب، برای واجد شرايط شدن دريافت کميسيون و پاداش.

ج- ميزان سود خرده‌فروشی.

د- پرداخت کميسيون بازاريان، به‌صورت ماهيانه.

ه- تحديد سطوح پرداخت کميسيون و پاداش.

ماده 9- شرکت بازاريابی شبکه‌ای موظف است موارد زير را در فرايند بازاريابی شبکه‌ای رعايت نمايد:

الف- طرح سوددهی.

ب- فروش محصولات مطابق فهرست ارائه شده با رعايت ضوابط نرخ‌گذاری.

تبصره- شرکت بازاريابی شبکه‌ای موظف است، فهرست و قيمت محصولات و نشانی انبار خود را به مرکز اصناف و بازرگانان ايران اعلام نمايد.

ج- عدم اجبار خريد يا سرمايه‌گذاری يا دريافت هرگونه وجه از بازارياب، برای ورود به شبکه بازاريابی.

د- عدم تشويق بازاريان به خريد محصولات بيش از توان فروش يا مصرف شخصی در يک دوره مشخص.

ه- ميزان فروش ماهيانه محصولات به بازاريابان برای واجد شرايط شدن دريافت پاداش و کميسيون، براساس گزارش مبنی بر انبار شدن کالا نزد بازارياب، می‌بايست قابل تعديل باشد.

و- فروش مستقيم محصولات به بازارياب و منع فروش از طريق بازارياب به بازارياب ديگر.

ز- پرداخت کميسيون بازاریاب صرفاً بر اساس فروش محصولات، در ازای مشارکت جمعي سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاريان جديد، نه عضوگيری.

ح- پرداخت پاداش يا جوايز بازاريابان، غير از محصولات شرکت باشد.

ط – در صورت فسخ قرارداد بازارياب، بازپس‌گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طي 12 ماه منتهی به تاريخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دريافتی کالای مرجوعی منهای هزينه ارسال. بازپس‌فرستادن کالا و سود خرده‌فروشی تعلق گرفته شده به بازارياب از قيمت برای مصرف‌کننده و ماليات غيرقابل استرداد.

تبصره- شرکت بازاريابی شبکه‌ای، می‌تواند کميسيون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کميسيون بعدی بازاريابان سطوح بالاتر کسر نمايد.

ی- انجام تمامی تراکنش‌های مالی (از قبيل خريد، فروش و پرداخت کميسيون‌ها) از طريق سيستم بانکی کشور، به نام شرکت انجام شود.

ک- ارائه گزارش گردش عمليات مالی هر بازارياب، به صورت دوره‌ای به وی.

ماده 10- بازاريابان حق تشکيل جلسات را خارج از شعب ندارند. مسئوليت نظارت بر شعب و فعاليت بازاريابان از قبيل تبليغات خلاف واقع و تغيير استراتژی فروش برعهده دارنده پروانه کسب است.

ماده 11- جذب بازارياب از بين افراد کمتر از 18 سال، کارکنان دستگاه‌های اجرايی و سازمان‌های صنفی دارای مسئوليت نظارت بر شرکت‌های بازاريابی شبکه‌ای، ممنوع است.

ماده 12- شرکت بازاريابی شبکه‌ای موظف به انعقاد قرارداد با بازاريابان، براساس نمونه فرم قرارداد مطابق الگوی کميته نظارت موضوع ماده (15) اين آيين‌نامه و صدور کارت شناسايی عکس‌دار ممهور به مهر شرکت مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کد واحد، شناسه بازارياب و نام شرکت است.

تبصره- اتصال دائم وب‌سايت شرکت بازاريابی شبکه‌ای به سامانه اصناف، برای اخذ کد واحد به‌منظور عقد و فسخ قرارداد الزامی است.

ماده 13- شرکت بازاريابی شبکه‌ای موظف است با مشارکت بازاريابان سطوح بالاتر، دوره آموزشی مشتمل بر آموزش اين آيين‌نامه، مفاهيم بازاريابی شبکه‌ای و منشور اخلاقی شرکت را به‌طور رايگان برای ساير بازاريابان برگزار نمايد.

ماده 14- شرکت بازاريابی شبکه‌ای مکلف است در صورت انحلال طبق قانون تجارت، به‌نحوی عمل نمايد که تعهدات خود را در قبال محصولات خريداری شده توسط بازاريابان و مصرف کنندگان انجام دهد. شرکت بازاريابی شبکه‌ای باید حداکثر ظرف پانزده روز پس از انحلال يا ورشکستگی، پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحاديه تحويل نمايد.

 

بخش سوم: نحوه نظارت

ماده 15- به‌منظور نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاريابي شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی از حيث مقررات قانون نظام صنفی، حسب مورد کميته‌ای مرکب از نمايندگان مرکز اصناف و بازرگان ايران (به عنوان رييس)، مرکز توسعه تجارت الکترونيکی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نيروی انتظامی، اتاق اصناف ايران و اتحاديه صنفی مربوط با وظايف زير تشکيل می‌شود. کميته مذکور دبيرخانه‌ای دارد که در مرکز اصناف و بازرگانان ايران مستقر است و مسئوليت هماهنگی و انجام مکتوبات مورد نياز را برعهده دارد.

وظايف کميته نظارت:

الف- تهيه فرم الگو (از جمله قرارداد بازاريابان و اساسنامه شرکت بازاريابی شبکه‌ای)

ب- اعلان فهرست گروه محصولات مصرفی.

ج- بررسی و ارائه نظر در خصوص طرح سوددهی متقاضيان پروانه کسب شرکت‌های بازاريابی شبکه‌ای، براساس ارجاع مرکز اصناف و بازرگانان ايران.

د- تعيين ضوابط درجه‌بندی فروشگاه‌های مجازی و بازاريابی شبکه‌ای.

ه- بررسی عملکرد و رسيدگی به تخلفات فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاريابی شبکه‌ای و حسب مورد مطابق مقررات مربوط نخواهد بود.

ماده 16- نماد اعتماد الکترونيکی شامل سه رنگ سبز، زرد و قرمز است که هر يک، نشانگر وضعيت عملکرد دارنده پروانه کسب به شرح زير است:

رنگ سبز: قانونی بودن فعاليت.

رنگ زرد: منطبق نبودن فعاليت با مقررات و داشتن حداکثر يک ماه فرصت برای رفع ايراد.

رنگ قرمز: تعطيلی موقت، حداکثر به مدت شش ماه.

ماده 17- بروز هر يک از موارد زير، توسط فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاريابی شبکه‌ای تخلف محسوب می‌شود:

الف- عدم رعايت ضوابط کسب و کار فروشگاه‌های مجازی و بازاريابی شبکه‌ای.

ب- عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه.

ج- عدم اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت و تصميمات کميته موضوع ماده (15) اين آيين‌نامه.

د- عدم اجراي تکاليف واحدهای صنفی مقرر در قانون نظام صنفی و آيين نامه‌های مربوط.

ماده 18- مراحل رسيدگي به تخلفات:

الف- تعيين و ابلاغ موارد تخلف به‌ دارنده پروانه کسب.

ب- اخذ دفاعيه (دارنده پروانه کسب می‌تواند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ، دفاعيه مستند خود را ارائه نمايد).

تبصره- در صورت عدم پرداخت حق عضويت از سوی اعضا، اتحاديه رأسا مطابق ماده (19) اين آيين‌نامه اقدام خواهد نمود.

ماده 19- در صورت احراز تخلف به ترتيب زير اقدام خواهد شد:

الف- برای نوبت اول: تذکر و درج در پرونده و اعطا 15 روز مهلت برای رفع ايراد.

ب- برای نوبت دوم: (درصورت تکرار)، تغيير رنگ، به رنگ زرد.

ج- برای نوبت سوم: تغيير رنگ نماد به رنگ قرمز.

تغيير رنگ نماد با اعلام کميته نظارت و يا اتحاديه (حسب مورد و مطابق مقررات اين آيين نامه) توسط مرجع نماد الکترونيکي انجام خواهد شد. در صورت انطباق فعاليت واحد صنفی با مقررات اين آيين نامه حداکثر ظرف مدت سه روز، رنگ نماد سبز خواهد شد.

ماده 20- در صورت بروز تخلفات گسترده، به‌منظور پيشگيری از عوارض احتمالي آن، کميته نظارت می‌تواند واحد صنفی را حداکثر تا مدت شش ماه تعطيل و همزمان به موضوع رسيدگی نمايد.

تبصره 1- دارنده پروانه کسب در صورت تعطیلی واحد صنفی، حق ايجاد تعهد جديد را نخواهد داشت و چنان‌چه تا پايان مدت مذکور نسبت به برطرف نمودن ايراد و يا جبران خسارت وارده اقدام ننمايد، کميته نظارت موظف است پس از اخطار پانزده روزه نسبت به ابطال پروانه کسب وی، از طريق اتحاديه اقدام نمايد.

تبصره 2- فرد صنفی می‌تواند اعتراض خود را به تعطيلي واحد صنفي ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ، به دبيرخانه هیئت عالی نظارت تسليم کند. دبيرخانه موظف است شکايت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مطابق مقررات مورد رسيدگی قرار دهد.

ماده 21- اتحاديه مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاريه يک ماهه برای تمديد پروانه صادر نمايد. با اعلام اتحاديه رنگ نماد اعتماد الکترونیکی به رنگ زرد تغيير می‌يابد و درصورت عدم تمديد پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

 

بخش چهارم: ساير مقررات

ماده 22- کليه دستگاه‌های استعلام‌شونده موضوع اين آيين‌نامه موظفند، حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. اعلام نظر موافق بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط باشد؛ نظر مخالف نيز با ذکر علت و مستند به دلايل قانوني باشد. در غير اين‌ صورت و يا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به‌منزله نظر مثبت تلقی می‌گردد و پاسخ منفی دستگاه‌های استعلام‌شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

ماده 23- رسيدگی به شکايات متقاضيان پروانه کسب:

1- چنان‌چه اتحاديه درخواست پروانه کسب را رد کند يا با صدور پروانه کسب مخالفت نمايد، بايد مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلايل مستند به طور کتبی به متقاضی و از طريق سامانه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد فروشگاه‌های مجازی اعلام کند.

2- در صورتی‌که متقاضی نسبت به آن معترض باشد، می‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ، اعتراض کتبی خود را به اتاق اصناف ايران تسليم کند.

3- اتاق اصناف ايران مکلف است رأسا و يا از طريق اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر و يا اقامتگاه فرد صنفی، ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضی رسيدگی کند.

4- درصورتی که اتحاديه يا متقاضی به نظر اتاق اصناف ايران معترض باشند، می‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه هيات عالی نظارت منعکس کنند. دبيرخانه هيات عالی نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز به شکايت شاکی رسيدگی و نتيجه را اعلام نمايد.

ماده 24- شرايط تمديد پروانه کسب فروشگاه مجازی و شرکت بازاريابی شبکه‌ای:

1-گواهی اداره امور مالياتی ذیربط مبنی بر پرداخت بدهی ماليات قطعی شده باشد ( موضوع ماده (186) قانون ماليات‌های مستقيم).

2- داشتن کارت معاينه پزشکی دارای اعتبار زمانی (برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی برای فروشگاه‌های مجازی).

3- رضايت‌نامه محضری شرکا در صورتی‌که رضايتنامه قبلي منقضی يا باطل شده باشد (در مشارکت‌های مدنی برای فروشگاه مجازی).

تبصره- رسيدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی ميان شرکا اعم از حقيقي و حقوقی، بعد از صدور و تمديد پروانه کسب به‌عهده مراجع ذیصلاح قضایی است.

4- تصوير آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامي ايران، در صورت ثبت هر نوع تغييرات در شرکت (برای اشخاص حقوقی).

5- گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار (موضوع بند (ن) ماده (30) قانون نظام صنفی).

ماده 25- دارندگان پروانه کسب، مجاز نيستند برای جلب مشتری درباره محصولات خود خلاف واقع تبليغ کنند. در غير اين‌ صورت طبق ماده (68) قانون نظام صنفی با آن‌ها رفتار خواهد شد. مصاديق تبليغ خلاف واقع مطابق آيين‌نامه اجرایی ماده (7) قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

ماده 26- اطلاعات زير بايد روی وب‌سايت شرکت بازاريابی شبکه‌ای به‌نحو قابل رؤیت درج گردد. شرکت‌های بازاريابی شبکه‌ای در صورت فروش اينترنتی، موظف به دريافت نماد اعتماد الکترونیکی مربوط نيز هستند:

الف- قانون نظام صنفی، مقررات مربوط به بازاريابی شبکه‌ای و طرح سوددهی.

ب- مشخصات فنی و ويژگی‌های کاربردی واقعی کالا يا خدمات.

ج- آدرس پست الکترونیکی، وب سايت، شماره تلفن يا هر روشی که مشتری در صورت نياز بایستی از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د- کليه هزينه‌هایی که برعهده مشتری خواهد بود (از جمله قيمت کالا يا خدمات، ميزان ماليات ارزش افزوده و هزينه حمل).

ه- شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه، تحويل يا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش.

تبصره- نحوه اعلام انصراف مصرفکننده از خريد کالا و دريافت خدمات می‌بايست از طريق قابل ثبت و استناد مانند ارسال پيام و يا پست الکترونیکی باشد.

و- موجودی به‌روز انبار.

ز- ايجاد درگاهی برای رسيدگی به شکايات و نارضایتی‌ها با قابليت ارائه کد رهگيری.

ماده 27- هرگونه تغيير در فرايند کسب‌و‌کار فروشگاه مجازی همچنين اساسنامه، طرح سوددهی و نرم‌افزار شرکت بازاريابی شبکه‌ای با رعايت مواد (4) و (7) اين آيين‌نامه بلامانع است.

ماده 28- مصرف‌کنندگان می‌توانند با توجه به رنگ نماد اعتماد الکترونیکی و اطلاعاتی که با مراجعه مستقيم به سامانه اصناف و يا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کسب می‌نمايند از قانونی بودن فعاليت واحدهای صنفی موضع اين آيين‌نامه مطلع شوند.

ماده 29  اين آيين‌نامه در اجرای تبصره ماده (78) قانون نظام صنفی مشتمل بر (29) ماده و (13) تبصره توسط اتاق اصناف ايران با همکاری دبيرخانه هیئت عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهيه و در صد و هفتمين جلسه هیئت عالی نظارت تأیید و در تاريخ 1394/04/14 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.