اطلاعیه61 اطلاعیه ها

بدینوسیله به اطلاع کلیه بازاریابان و همکاران عزیز می رسانیم که بنا به تصمیم مدیریت هلدینگ تکسو و در جهت افزایش ارتباط موثر باسطوح بالاتر (مدیریت هلدینگ تکسو) وهم چنین دادن فرصت برای دستیابی به رده خواسته شده برای حضور در اولین جلسه THA TAKSOO Herald Association) انجمن پیشتازان تکسو در روز یکشنبه 7/ خرداد / 96 که از قبل برای درجه های راهنما و راهنمای طلایی اعلام شده است .استثنا اولین جلسه از دوستانی هم که در پلن جدید توانسته اند به درجه سفیر نیز دست پیداکنند دعوت بعمل  می آید بدیهی است جلسات بعدی THA صرفاٌ افراد راهنما و راهنماطلائی حضور خواهند داشت . مکان و زمان این جلسه و اسامی این دوستان متعاقبا اعلام خواهد شد .

2     Google +