جوایز ویژه عید نوروز اطلاعیه ها

 

شرکت تکسو به مناسبت عید نوروز جوایز ویژه ای را برای همکارانی که در این ایام موفق شوند به میزان فروشی به ترتیب زیر دست یابند در نظر گرفته است که در پایان ماه به این عزیزان اهدا خواهد شد.

1. نمایندگان فروشی که تا ساعت 24 روز 7 فروردین موفق شوند 4000 امتیاز خرده فروشی داشته باشند مبلغ 5000000 ریال پاداش دریافت خواهند کرد

2.  نمایندگان فروشی که از ساعت 1 بامداد روز 8 فروردین تا ساعت 24 روز 15 فروردین موفق شوند 5000 امتیاز خرده فروشی داشته باشند مبلغ 5000000 ریال پاداش دریافت خواهند کرد

هر روزتان بهاری و بهارتان جاویدان

 

2     Google +