کسر مالیات تکلیفی ازپورسانت ملغی شد خبرها

عطف به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ 31 تیرماه 94 که از ابتدای سال 95 لازم الاجراست، ماده 104 قانون فوق حذف گردید. در نتیجه، کسر مالیات تکلیفی (3%) از ابتدای سال 95 ملغی گردیده است. بنابراین، از فروردین ماه سال 95 کلیه همکاران گرامی پورسانت ها و پاداش های خود را بدون کسر 3% (مالیات تکلیفی) دریافت خواهند کرد

2     Google +