جلسه رتبه های نماینده فروش برتر خبرها

بر طبق برنامه ریزی انجام شده در راستای نزدیکتر شدن نگرش ها و روش های بازاریابی و فروش محصول جلسه ای متفاوت در خردادماه برای همکارانی که موفق شوند تا پایان اردیبهشت ماه به رتبه نماینده فروش برتر و بالاتر دست یابند برگزار خواهد شد. در این جلسه علاوه بر آموزش مباحث بازاریابی و صرف ناهار به همراه مدیریت شرکت سعی خواهد شد تفکر حاکم بر تیم بزرگ تکسو با استانداردهای روز بازاریابی شبکه ای در دنیا هرچه هماهنگ تر شود.

به امید دیدار تک تک شما همکاران عزیز در این جلسه متفاوت   

2     Google +