دومین رویداد مدیران خبرها

 روز جمعه ۹تیرماه ۹۷ روزی بزرگ برای تکسویی ها بود، روزی که مدیران شرکت در رده های مختلف از مدیر تا راهنما معرفی شدند و بج های خود را دریافت کردند. پیش از این مراسم، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جناب مهندس محمد رویایی توضیحات جامعی در زمینه برنامه جهانی شدن در تکسو و چالش های پیش رو و همچنین وضعیت بازاریابی شبکه ای در کشورهای همسایه و رقبای تکسو در این کشورها ارائه فرمودند. در ادامه از راهی که تکسو پیموده به صورت بازه بندی های ماهیانه سخن گفتند و اینکه همچنان راه زیادی در پیش داریم.

پس از اهدا چک های نمادین و بج ها، مدیریت محترم عامل شرکت، جناب آقای مسعود رویایی از برنامه های تاپ تیم گفتند و مراسم با معرفی تاپ تیم به پایان رسید.

8     Google +    

تنها کاربران ثبت شده قادر به ارایه نظر هستند.


عنوان
نظر