اطلاعیه72 اطلاعیه ها

با سپاس فراوان از همکاران گرامی برای فعالیت خستگی ناپذیر درجشنواره رنگارنگ تابستانی ، اسامی برندگان  به شرح زیر می باشد.

  

نام ونام خانوادگی

شناسه کاربری

امتیاز اخذ شده

مبلغ  (ریال)جایزه

تاریخ خرید

صمد خضرلو

1721008406

100

500000

1396/4/01

رقیه موسوی قلعه

1722001406

200

500000

1396/4/01

زهرا حیدری هرستانی

1722006106

400

500000

1396/4/01

احمدرضا مرادی نسب

1723002306

100

500000

1396/4/02 

امیر کهخایی

1722006806

100

500000

1396/4/02

فرهاد فرخی

1723002706

100

500000

1396/4/02

محمد مسیح پهلوانی نزاد

1710001006

500

500000

1396/4/03

مریم قاسمی

1722006105

200

500000

1396/4/03

اعظم کریمی ملک آبادی

1714005706

200

500000

1396/4/03

سهیلا سلمانیان قهدریجانی

1725000506

500

500000

1396/4/04

زینب جمشیدیان قلعه سفیدی

1724001506

300

500000

1396/4/04

مبینا دارنگ

1723002406

100

500000

1396/4/04

مهتاب حسین زاده قوزلو
1719005601

300

500000

1396/4/05

عبدالحسین اقدامی مایان علیا
1726007704

100

500000

1396/4/05

اکرم برازجانی
1709000404

200

500000

1396/4/05

 

2     Google +