خرده فروشی ها توسط افراد در تیر ماه92 متفرقه

رتبه های کسب شده توسط بازاریابان، بیشترین درآمدهای افراد و بیشترین خرده فروشی ها توسط افراد در تیر ماه به شرح زیر می باشد.

همچنین از این پس برای بازاریابانی که بیشترین خرده فروشی را داشته باشند پاداش ویژه ای در نظر گرفته شده که به واجدین شرایط تعلق خواهد گرفت.

 

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه مبلغ پورسانت
1 مهرداد رویایی نماینده فروش برتر 23,886,379
2 محمد کاظم زارع نماینده فروش برتر 21,283,656
3 نادر قربانی نماینده فروش برتر 20,861,979
4 علی اکبر صباغیه یزد نماینده فروش برتر 20,500,961
5 سجاد پور رضوانی نماینده فروش برتر 14,719,598
6 مهدی قاسمی زارچ نماینده فروش برتر 13,775,000
7 محمد نیکوبخت نماینده فروش برتر 13,112,417
8 محمدرضا ياوری نماینده فروش برتر 10,492,891
9 محمد گرامی نماینده فروش برتر 10,211,673
10 مهدی انتظاری زارچ نماینده فروش برتر 9,483,118
11 منصور سعیدزاده نماینده فروش برتر 8,619,752
12 عبدالرضا دهقان بنادکی نماینده فروش برتر 8,206,345
13 وحید کریمی زارچی نماینده فروش برتر 7,632,347
14 مهرداد قاسم زاده موسی آبادی نماینده فروش برتر 7,508,401
15 محمدعلی کوثری یزدی نماینده فروش برتر 7,460,454
16 فائزه مولایی فوزی نماینده فروش برتر 7,339,131
17 ابراهیم اقبالی زارچ نماینده فروش برتر 7,100,142
18 محمد حسن کریمی زارچ نماینده فروش برتر 7,072,219
19 محمدرضا ابولیان باجگانی نماینده فروش برتر 6,962,841
20 احمدرضا مسیبی درچه نماینده فروش برتر 6,897,706
21 مجيد حسين پور نماینده فروش برتر 6,800,033
22 امید قاسمی درچه نماینده فروش برتر 6,441,631
23 ابوالفضل سلطانی گردفرامرزی نماینده فروش برتر 6,432,886
24 سلب ناز اصغری نماینده فروش برتر 6,383,741
25 محمد صادقی نماینده فروش 5,920,000
26 رضیه قاسمی زارچ نماینده فروش 4,160,000
27 علیرضا علیزاده اشکذری نماینده فروش 4,000,000
28 محبوبه سلطانی گردفرامرزی نماینده فروش 4,000,000
29 محسن انتظاری زارچ نماینده فروش 3,840,000
30 زهرا كريمي درچه نماینده فروش 3,240,000

 

خرده فروشی

 

ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ خرده فروشی
1 محمد صادقی 39،800،000
2 رضیه قاسمی زارچ 27،700،000
3 محبوبه سلطانی گردفرامرزی 26،600،000
4 علیرضا علیزاده اشکذری 24،600،000
5 محسن انتظاری زارچ 24،100،000

4     Google +