خرده فروش های برتر در سال92 متفرقه

با توجه به فعالیت روزافزون بازاریابان در شرکت تکسو، رتبه های کسب شده توسط بازاریابان، بیشترین درآمدهای افراد و بیشترین خرده فروشی ها توسط افراد در خرداد ماه به شرح زیر می باشد.

همچنین از این پس برای بازاریابانی که بیشترین خرده فروشی را داشته باشند پاداش ویژه ای در نظر گرفته شده که به واجدین شرایط تعلق خواهد گرفت.

 

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه مبلغ پورسانت
1 مهرداد رویایی نماینده فروش برتر 23,504,261
2 محمد کاظم زارع نماینده فروش برتر 22,925,248
3 علی اکبر صباغیه یزد نماینده فروش برتر 21,134,881
4 محمدرضا ياوری راهنما 19,768,546
5 عبدالرضا دهقان بنادکی نماینده فروش برتر 13,349,592
6 محمد نیکوبخت نماینده فروش برتر 13,153,875
7 مهدی قاسمی زارچ نماینده فروش برتر 13,096,046
8 سجاد پور رضوانی نماینده فروش برتر 8,953,687
9 منصور سعیدزاده نماینده فروش برتر 8,379,270
10 مهدی علیخانی نماینده فروش برتر 7,693,318
11 فائزه مولایی فوزی نماینده فروش برتر 7,627,045
12 اعظم فرد احمدی نماینده فروش برتر 7,443,456
13 محمد حسن کریمی زارچ نماینده فروش برتر 7,304,986
14 محمد حسین دشتی رحمت آبادی نماینده فروش برتر 7,084,682
15 محمدرضا ابولیان باجگانی نماینده فروش برتر 6,909,742
16 ندا سعید زاده نماینده فروش برتر 6,718,572
17 احمد زارع ارنانی نماینده فروش برتر 6,618,428
18 احمدرضا مسیبی درچه نماینده فروش برتر 6,561,711
19 محمدعلی کوثری یزدی نماینده فروش برتر 6,548,711
20 زهرا سلیمانی درچه نماینده فروش 3,534,000

 

خرده فروشی

 

ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ خرده فروشی
1 فاطمه زمانی علویجه 23,560,000
2 مصطفی پوررضوانی 22,700,000
3 زهرا سلیمانی درچه 22,680,000
4 محمدرضا زارع زردینی 22,300,000
5 محمد منصوری شوازی 20,100,000

2     Google +