شرکت تکسو هیچگونه وابستگی به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ندارد بازاریابی شبکه ای

فعالیت شرکت تکسو به صورت یک شخص حقوقی مستقل، دارای مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و هیچگونه وابستگی به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت تکسو وجود ندارد.

4     Google +