تصاویر نفرات برتر شرکت در سال 92 در روزنامه آسیا شماره 144به چاپ رسیده است متفرقه

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در جهت حمایت از بازاریابان و ارتقا کمی و کیفی عملکرد بازاریابان و همچنین قدردانی از زحمات این عزیزان که همواره با انگیزه ای مضاعف و روبه رشد در حال انجام تجارتی نوین هستند گزارش و تصاویر نفرات برتر شرکت این بار در روزنامه آسیا شماره 144 مورخ 1392/12/01 به چاپ رسیده است که می توانید از دکه های روزنامه فروشی تهیه نمایید.

آدرس لینک روزنامه آسیا:

http://www.asianews.ir

2     Google +