بیشترین خرده فروشی ها توسط افراد در مرداد ماه 92 متفرقه

رتبه های کسب شده توسط بازاریابان و بیشترین خرده فروشی ها توسط افراد در مرداد ماه به شرح زیر می باشد.

همچنین از این پس برای بازاریابانی که بیشترین خرده فروشی را داشته باشند پاداش ویژه ای در نظر گرفته شده که به واجدین شرایط تعلق خواهد گرفت.

 

ردیف نام و نام خانوادگی رتبه
1 مهرداد رویایی نماینده فروش برتر
2 نادر قربانی نماینده فروش برتر
3 محمد کاظم زارع نماینده فروش برتر
4 محمدرضا ياوري راهنما
5 منصور سعیدزاده نماینده فروش برتر
6 مهرداد قاسم زاده موسی آبادی نماینده فروش برتر
7 عبدالرضا دهقان بنادکی نماینده فروش برتر
8 حسین صادقی زارچی نماینده فروش برتر
9 علی اکبر صباغیه یزد نماینده فروش برتر
10 محمد صادقی نماینده فروش برتر
11 مهدی انتظاری زارچ نماینده فروش برتر
12 سجاد پوررضوانی نماینده فروش برتر
13 مهدی قاسمی زارچ نماینده فروش برتر
14 ابراهیم اقبالی زارچ نماینده فروش برتر
15 محمد تاجی زادگان نماینده فروش برتر
16 محمد حسین دشتی رحمت آبادی نماینده فروش برتر
17 علی برقی نماینده فروش برتر
18 الهام رضائی نماینده فروش برتر
19 محمد مالکی نماینده فروش برتر
20 محمد نیکوبخت نماینده فروش برتر
21 حجت حاجی عابدی نماینده فروش برتر
22 مجيد حسين پور نماینده فروش برتر

 

خرده فروشی

 

ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ خرده فروشی
1 عقیل رحمانی 43،530،000
2 محسن مرتضوی مهریزی 40،440،000
3 منصور کریمی زارچی 37،740،000
4 زهرا رضواني بروجني 36،300،000
5 محمد رضا محمودی دهکی 33،380،000

6     Google +