پدیده ای در عرصه مدیریت بازرگانی با هدف حذف واسطه هاست بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای، پدیده ای در عرصه مدیریت بازرگانی با هدف حذف واسطه هاست و بعد از چند سال پشت سر گذاشتن کش و قوس های اداری در وزارت خانه های مربوطه، بالاخره مجوز آن صادر شد و بزرگان این رشته وارد کارزار شدند .

ادامه خبر