هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

عدم وابستگی شرکت تکسو به ارگان‌های دولتی و غیر دولتی

27 فروردین 1393

فعالیت شرکت تکسو به صورت یک شخص حقوقی مستقل، دارای مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و هیچگونه وابستگی به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت تکسو وجود ندارد.