هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

تغییر نرخ خدمات

08 مرداد 1397
بدین وسیله به اطلاع مشاورین محترم می رساند.
با توجه به تغییرات شدید قیمتی در رابطه با مواد اولیه و سایر ملزومات، قیمت خدمات بسته بندی به شرح زیر تغییر می یابد.
کلیه خریدهای زیر 500 امتیاز به طور کل 85 هزار ريال
کلیه خریدهای بالای 500 امتیاز به طور کلی 50 هزار ريال بابت بسته بندی دریافت می گردد.
لازم به ذکر است به جهت رعایت حال مشاورین گرامی کمترین میزان تغییر اعمال گردیده است.
این تغییرات از نیمه شب امشب (ساعت 24 هشتم مردادماه) اعمال می شود و برای کلیه خریدهای 9مرداد و پس از آن اجرا می گردد.