هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

تغییر شرایط تاپ تیم شرکت تکسو

28 فروردین

به اطلاع همه مشاوران فروش محترم می رساند؛ از ابتدای سال 1402 ، شرایط عضویت در تاپ تیم شرکت تکسو براساس معیارهای زیر خواهد بود:

1.بالاترین رتبه هایی که دو ماه در یک فصل تکرار شده اند. ( درواقع تثبیت رتبه در فصل منتهی به تاپ تیم، مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال فردی که در فروردین ماه 1402 موفق به کسب رتبه راهنمای سه ستاره می‌شود، دو ماه دیگر یعنی اردیبهشت و خرداد هم این فرصت را دارد که این رتبه را تکرار کند تا با همین رتبه برای حضور در تاپ تیم فصل مورد بررسی قرار بگیرد. بدیهی ست حتی در صورتی که فرد مورد نظر رتبه راهنمای سه ستاره را قبل از فروردین ماه 1402 هم تثبیت کرده باشد، مجدد نیازمند کسب این رتبه برای دو ماه از فصل حاضر می باشد )

2.معیار مقایسه، عددی ست که از تاثیر درصد رشد یا افت 3 ماه فصل در عدد میانگین فروش گروهی، حاصل می شود. (بدیهی‌ست که در این روش نیز محاسبات بر اساس امتیاز صورت خواهد گرفت. به عنوان مثال فردی در آذرماه 65000 امتیاز گروهی، دی ماه 50000 امتیازگروهی، بهمن ماه 55000 امتیاز گروهی و اسفندماه 60000 امتیاز گروهی کسب کرده است، به این ترتیب میانگین فروش گروهی این فرد 55000 و میزان رشد او در دی ماه 23- درصد، بهمن ماه 10 درصد و اسفندماه 9/09 درصد خواهد بود. در مرحله بعد درصد میانگین رشد او که 1/3- خواهد بود در میانگین امتیاز گروهی فصلی فرد جمع شده و حاصل آن به عنوان معیار مقایسه در نظر گرفته خواهد شد)
تبصره: در صورتی که بر اساس معیار دوم اختلاف بین دو فرد، کمتر از عدد 10000 باشد، این دو فرد بر اساس معیارهای بعدی مقایسه خواهند شد.

3.مقایسه میانگین 3 ماه تعداد شاخه جدا شده افراد

4.مقایسه میانگین 3 ماه گروه فروش شخصی افراد ( بر اساس امتیاز محاسبه خواهد شد )

5.مقایسه میانگین 3 ماه فروش شخصی افراد ( بر اساس امتیاز محاسبه خواهد شد )

 

شرایط حضور اعضای تاپ تیم در جلسات گردهمایی :

اعضایی که دو مرتبه در جلسات گردهمایی تاپ تیم شرکت نکنند، به مدت یک سال از حضور در تاپ تیم محروم خواهند شد. لازم به ذکر است این محرومیت از حضور، بدین معناست که به مدت یک سال، حتی در صورت احراز شرایط تاپ تیم عضو تاپ تیم نخواهند شد و به دنبال آن از شرکت در جلسات تاپ تیم نیز محروم می‌شوند.