هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

تصویب نحوه خرید و محاسبه پورسانت

27 آذر 1393

همکاران گرامی نحوه خرید و محاسبه پورسانت و قوانین ویژه سفارشات پایان ماه در جلسه هم اندیشی راهبران تکسو (TLA) به تصویب رسید

طبق مصوبات این جلسه قوانین زیر از همین ماه اجرا خواهد شد:

1. تمامی سفارشات فقط تا پایان ساعت 24 روز پایان ماه قابل ثبت می باشد و این ساعت تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نخواهد بود و تمامی سفارشات بعد از ساعت 24 مربوط به روز یکم ماه بعد می باشد و در ماه بعد محاسبه خواهد شد.

2. تمامی سفارشاتی که با فیش ثبت شده است تا یک روز قبل از پایان ماه قابل تایید است و در روز پایانی ماه هیچگونه سفارشی با فیش ثبت نخواهد شد. بنابراین تمامی سفارشات باید تا قبل از روز پایانی ماه تعیین تکلیف شده  تایید یا لغو شود.

3. در روز پایانی ماه و روز یکم ماه بعد هیچگونه لغو عضویت انجام نخواهد شد.

4. جابه جایی شاخه های اصلی به شاخه های پویا تا ساعت 12 روز یکم هر ماه قابل انجام است و پس از ساعت 12 روز یکم هیچگونه جابه جایی قابل انجام نمی باشد و بعد از آن محاسبه پورسانت انجام خواهد شد.

5. تمامی بازاریابان گرامی موظفند تا قبل از ساعت 24 روز پایانی ماه از واجد صلاحیت شدن دریافت پورسانت خود مطمئن شوند و در صورت اشتباه هیچگونه عذر و بهانه ای قابل قبول نمی باشد.

با توجه به قوانین تصویب شده امید است که بازاریابان محترم تمامی توجه و دقت خود را به کار گیرند و همچنین ثبت سفارش و واجد صلاحیت شدن خود را به لحظات پایانی موکول ننمایند تا در این زمینه دچار مشکل نشوند.