هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

تصحیح عملکرد فروش و جلو گیری از پیش انباشته سازی

29 بهمن 1393

همکاران گرامی طبق رهنمودهای کمیته محترم نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای و لزوم تصحیح عملکرد فروش و جلوگیری از پیش انباشته سازی  ورعایت مفاد دستورالعمل فعالیت بازاریابی شبکه ای جهت پایدار بودن سازمان فروش و فعالیت سالم از همکاران محترم درخواست می شود این اصل مهم کاری را رعایت نمایند. طبق دستور کمیته محترم نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای نسبت فروش اعضای تازه وارد در همان ماه به نسبت اعضای فعال در ماه های قبل باید حداقل 50 به 50 باشد و در صورتی که نسبت فروش اعضای تازه وارد بیشتر از 50 درصد باشد نشانه عدم فعالیت صحیح بازاریابی شبکه ای می باشد.

جهت این امر و داشتن آمار نسبت فروش هر بازاریاب قسمتی در دفتر کاری بازاریابان طراحی شده است که این نسبت فروش هر بازاریاب را نمایش می دهد.

امید است که بازاریابان محترم با رعایت این اصل مهم کاری موجب اشاعه فرهنگ صحیح بازاریابی شبکه ای شوند.

بدیهی است در صورت عدم رعایت این امر با بازاریاب خاطی برخورد خواهد شد.