جستجو
بازگشت به لیست خبرها

تصحیح عملکرد فروش و جلو گیری از پیش انباشته سازی

چهار شنبه, 29 بهمن 1393
تصحیح عملکرد فروش و جلو گیری از پیش انباشته سازی

همکاران گرامی طبق رهنمودهای کمیته محترم نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای و لزوم تصحیح عملکرد فروش و جلوگیری از پیش انباشته سازی  ورعایت مفاد دستورالعمل فعالیت بازاریابی شبکه ای جهت پایدار بودن سازمان فروش و فعالیت سالم از همکاران محترم درخواست می شود این اصل مهم کاری را رعایت نمایند. طبق دستور کمیته محترم نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه ای نسبت فروش اعضای تازه وارد در همان ماه به نسبت اعضای فعال در ماه های قبل باید حداقل 50 به 50 باشد و در صورتی که نسبت فروش اعضای تازه وارد بیشتر از 50 درصد باشد نشانه عدم فعالیت صحیح بازاریابی شبکه ای می باشد.

جهت این امر و داشتن آمار نسبت فروش هر بازاریاب قسمتی در دفتر کاری بازاریابان طراحی شده است که این نسبت فروش هر بازاریاب را نمایش می دهد.

امید است که بازاریابان محترم با رعایت این اصل مهم کاری موجب اشاعه فرهنگ صحیح بازاریابی شبکه ای شوند.

بدیهی است در صورت عدم رعایت این امر با بازاریاب خاطی برخورد خواهد شد.