هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

اطلاعیه72

20 تیر 1396

با سپاس فراوان از همکاران گرامی برای فعالیت خستگی ناپذیر درجشنواره رنگارنگ تابستانی، اسامی برندگان به شرح زیر می باشد.

نام ونام خانوادگی

شناسه کاربری

امتیاز اخذ شده

مبلغ  (ریال)جایزه

تاریخ خرید

صمد خضرلو

1721008406

100

500000

1396/4/01

رقیه موسوی قلعه

1722001406

200

500000

1396/4/01

زهرا حیدری هرستانی

1722006106

400

500000

1396/4/01

احمدرضا مرادی نسب

1723002306

100

500000

1396/4/02 

امیر کهخایی

1722006806

100

500000

1396/4/02

فرهاد فرخی

1723002706

100

500000

1396/4/02

محمد مسیح پهلوانی نزاد

1710001006

500

500000

1396/4/03

مریم قاسمی

1722006105

200

500000

1396/4/03

اعظم کریمی ملک آبادی

1714005706

200

500000

1396/4/03

سهیلا سلمانیان قهدریجانی

1725000506

500

500000

1396/4/04

زینب جمشیدیان قلعه سفیدی

1724001506

300

500000

1396/4/04

مبینا دارنگ

1723002406

100

500000

1396/4/04

مهتاب حسین زاده قوزلو
1719005601

300

500000

1396/4/05

عبدالحسین اقدامی مایان علیا
1726007704

100

500000

1396/4/05

اکرم برازجانی
1709000404

200

500000

1396/4/05